Forside » Om os » Leverandør » Indkøbsbetingelser

Indkøbsbetingelser

Generelle Indkøbsbetingelser – Danske Færger A/S

Generelt

Hvor intet andet er anført i indkøbsordre, eller på anden måde aftalt skriftligt mellem parterne, i f.eks. pris – og rammeaftaler, gælder nedennævnte almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til Danske Færger A/S, samt affilierede selskaber (herefter Køber).

Leverandørens generelle salgsbetingelser, som fremtræder som bestanddel af leverandørens salgsdokumenter, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Ordrebekræftelse

Køber vil normalt ikke have behov for en ordrebekræftelse fra Sælger.
Såfremt Sælger ikke ønsker at acceptere en indkøbsordre fremsendt af Køber skal Sælger inden 3 dage fra modtagelsen meddele Køber at orden ikke kan accepteres.

Leveringsbetingelser

Leverandøren er forpligtet til at sørge for levering i nøje overensstemmelse med det i indkøbsordren anførte. Levering må tidligst ske 8 dage før end den anførte ønskede leveringsdato. Afvigelser anerkendes kun i den udstrækning at de, forud for leveringen, er skriftligt accepteret af Køber. Leveringen skal ske frit i henhold til INCOTERMS C&F på den af Køber angivne leveringsadresse.

Den i Købers indkøbsordre angivne leveringstid skal nøje overholdes.

Leverancen skal anses for leveret, når den til den aftalte leveringstid er fremme på leveringsadressen til den aftalte tid, i en kvalitet, tilstand og i øvrigt som beskrevet i indkøbsordren. Såfremt Køber finder, at varen ikke er i overensstemmelse med specifikationerne i Købers indkøbsordre eller ikke er af tilfredsstillende kvalitet, er Køber berettiget til at returnere leverancen for leverandørens regning og risiko med fuld kreditering for alle hermed forbundne omkostninger, herunder omkostninger til midlertidig opbevaring, emballering og anden håndtering samt transport.
Såfremt Køber ønsker at returnere en vare der er i orden skal betingelserne herfor forud aftales med Sælger.

Forsikring

Enhver der udfører arbejde på rederiets skibe, havne, terminaler eller andre områder, hvorfra Køber opererer, har drift eller aktiviteter, skal sikre at indehave de nødvendige forsikringer.
Leverandøren eller underleverandørers medarbejdere skal være omfattet af arbejdsskadeforsikring iht. gældende danske regler, eller de nationale regler som er gældende på det sted, hvor arbejdet udføres.
Endvidere skal leverandøren og underleverandører have en forsikring der dækker de skader som medarbejdere eller udstyr kan forårsage på Købers eller tredjemands person eller ejendom. Denne police skal have en dækning på EUR 700.000,00 og skal kunne forevises på forlangende.

Særlige forhold ved arbejde i skibe

Alle repræsentanter for leverandøren eller dennes underleverandører der udfører arbejde på Købers skibe skal:

  • straks ved ankomst melde sig til en ansvarshavende officer
    såfremt der er tale om et længerevarende ophold om bord være i besiddelse af Søfartsbog. Dette specificeres nærmere af skibsledelsen
  • være underlagt Søfartsloven og dens bestemmelse
  • være underlagt lokalitetens sikkerhedsorganisation
  • være iklædt arbejdstøj eller andet der klart identificerer vedkommende som -sælgers repræsentant
  • være upåvirket af alkohol eller euforiserende stoffer under ophold på skib eller områder

Køber eller dennes repræsentant kan afvise eller bortvise de af sælgers repræsentanter der ikke overholder disse bestemmelser. Ved eventuel landsætning af disse grunde påhviler det sælger at sørge for repræsentantens hjemrejse for egen regning.

Særlige forhold for udenlandske leverandører og underleverandører

Såfremt der på dansk jord anvendes udenlandsk personale så skal der undeder visse forhold foretages anmeldelse til RUT (Registrering af udenlandske tjenesteydre). Det påhviler leverandøren at sørge for at en sådan anmeldelse, hvis påkrævet, foretages i tide. Leverandøren indestår for eventuel bødestraf for både sig selv og Køber såfremt denne anmeldelse ikke er foretaget som foreskrevet.

Force Majeure

Såfremt rettidig levering hindres eller udelukkes som følge af krig, mobilisering, indførselsforbud, brand, eksplosion, strejke, lockout, naturkatastrofer og langvarigt svigt af energitilførsel, udsættes leveringstiden med et tidsrum svarende til den uafvendelige forsinkelse i kalenderdage, men dog maksimalt med det antal arbejdsdage, som måtte være gået tabt.

I tilfælde af forsinkelse påhviler det leverandøren straks at foretage effektive skridt med alle til rådighed værende midler til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning.

Leverandøren er forpligtet til straks ved enhver sådan forsinkelses indtræden, eller når sådanne forsinkelser påregnes at ville indtræde, skriftligt at meddele Køber årsag og forventet varighed, samt meddele fyldestgørende dokumentation.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 45 dage fra levering er sket, medmindre andet aftales.

Ethvert beløb, som Køber kan kræve som følge af leverancen, kan modregnes i Købers betaling for denne.

Prisforhold

Prisen er fastsat i danske kroner (DKK) ekskl. moms med mindre andet fremgår af Købers indkøbsordre. Alle priser er faste og omfatter leverings- samt monteringsomkostninger. Der kan således ikke ske nogen regulering af prisen, uden dette er skriftligt accepteret af Køber.

Mangler og Garanti

Sælger garanterer at leverancen overholder den i indkøbsordren anførte specifikation.
Garantien gælder i 18 måneder fra leveringsdato, dog maksimalt 12 måneder fra ibrugtagningsdato. For service og reparationer er garantiperioden 9 måneder, dog maksimalt 6 måneder fra ibrugtagningsdato.

For udstyr eller komponenter, der repareres eller udskiftes under garanti, skal en ekstra garanti på 3 måneder være gældende i de tilfælde, hvor udstyrets originale garanti udløber før denne dato. Garantibestemmelserne vil være de samme som for den originale leverance.

Hvor Køber har afvist en leverance som fejlbehæftet skal Sælger foretage erstatningsleverance, hvis krævet. Hvis en sådan leverance ikke foretages uden forsinkelse er Køber berettiget til at, hvis muligt, indkøbe erstatningsleverance fra anden kilde for Sælgers regning.
Købers ret til at undersøge materialer inden levering skal ikke fratage Køber nogen af ovennævnte rettigheder, eller reducere Sælgers forpligtigelser.

Hvis leverancen udviser fejl inden udløb af garantiperioden, skal Sælger, uden omkostning for Køber, reparere eller udskifte de defekte dele eller enheder.
Hvis reparationen ikke er udført indenfor den af Køber bestemte termin, kan Køber vælge at lade en tredjepart udføre reparationen for Sælgers regning.
Køber skal fastsætte terminen med rimelighed; idet der skal tages hensyn til materialets og forhold omkring dette.
Hvis der efter reparation stadig udestår fejl eller mangler kan Køber vælge at lade handelen gå tilbage og modtage fuld kredit for eventuelle betalinger.

Garantien inkluderer transport til den oprindelige leveringsadresse, hvis Sælger ønsker de defekte dele retur er en sådan transport for Sælgers regning.

Varemærker og rettigheder

Sælger skal holde Køber skadesløs såfremt en tredjepart fremsætter krav mod Køber forbundet med påståede rettigheder i forbindelse med varer eller ydelser leveret af Sælger til Køber. Det er Sælgers ansvar til alle tider, at besidde de nødvendige rettigheder til at fremstille, levere eller anvende de varer og/eller ydelser der leveres til Køber af Sælger.

Produktansvar

Danske retsregler, herunder de til enhver tid gældende EU-retslige regler om produktansvar er, som helhed gældende for leverancer til Køber.

Hvis tredjemand gør produktansvar gældende mod Køber eller leverandøren, skal vedkommende part straks skriftligt underrette den anden part herom.

Leverandøren er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod Køber på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverandøren.

Leverandøren kan ikke fraskrive sig sit ansvar efter ovenstående bestemmelser ved at henvise til sine salgsbetingelser, tilbudsdokumenter, ordrebekræftelser eller lignende.

Etik

Varer og serviceydelser der leveres til Køber skal fremstilles og håndteres med den mindst mulige indflydelse til og med respekt for mennesker, dyr og det omgivende miljø.

Køber vil ikke acceptere, og kan uden nogen omkostninger eller konsekvenser i øvrigt, straks og uden varsel annullere og returnere varer der er fremstillet med brug af børnearbejde, som defineret af Forenede Nationers Børnekonvention Artikel 32, eller slavearbejde som defineret i ILO (International Labour Organisation) konvention nr. 29 and 105.

Såfremt leverandøren, underleverandører, eller ansatte hos disse, oplever at blive mødt af krav om modydelser for at opnå ordrer, eller de mener at være udsat for et pres om at levere modydelser eller begunstigelser i forbindelse med tilbudsgivning, arbejde eller afregning hos Køber så skal de straks melde denne hændelse til Købers Indkøbsledelse, eller Købers øverste ledelse (CEO, CFO eller CCO).

Tvister, lovvalg og værneting

Enhver tvistighed i anledning af indkøbsordren skal søges afgjort i mindelighed, såfremt dette ikke lykkes skal tvistigheder afgøres efter dansk rets regler ved Købers hjemting i København, ved Sø – og Handelsretten i København eller ved de almindelige domstole.

Konventionalbod

Såfremt levering ikke sker rettidig, og det er aftalt i det enkelte køb, kan Køber kræve bod medmindre forsinkelsen beror på Købers forhold eller skyldes force majeure.

Bøderne skal betales med 1,0 % af værdien af den forsinkede leverances værdi, (minimum EUR 1.000,00)per påbegyndt uges forsinkelse, maksimalt 20% af den samlede ordres værdi.
Der kan for enkelstående leverance aftales at såfremt leverancen eller dele heraf, forsinkes ud over en anført skæringsdato, så kan Køber, uden omkostninger, frit annullere/afvise leverancen helt eller delvist.

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere