Forside » Om os » Befordringsbestemmelser

Befordringsbestemmelser

Færgens befordringsbestemmelser

§1 Generelle bestemmelser
– herunder gyldighed og ansvar

Ved køb af billet til rejse med rederiet gælder disse betingelser for passagerer, biler, lastbiler, rejsegods og fragt på rederiets færger eller af rederiet indchartret færge, uanset om der udstedes dokumenter om aftalen eller ej.

Transporten er underlagt de almindelige regler i dansk ret for befordring af passager ad søvejen, herunder Sølovens kapitel 15 og 15a, samt i forordning nr. 1177/2010 af 23. april 2010 om passagerrettigheder ved sørejser og forordning nr. 392/2009 af 23. april 2009 om passagerrettigheder ved ulykker under søtransport (Athen-konventionen).

Rederiet begrænser sit ansvar for tab, fejl og mangler samt person-, ting- eller fragtskade i overensstemmelse med reglerne i Søloven s kapitel 15, samt forordning nr. 392/2009 af 23. april 2009 om passagerrettigheder ved ulykker under søtransport (Athen-konventionen) (se disse befordringsbestemmelsers §5 vedr. gods og §9 vedr. erstatning for skade på person og bagage).

De rejsende er pligtige til at overholde kaptajnens og besætningens anvisninger.

Brug af åben ild indendørs og på vogndækket er forbudt. Rygning er kun tilladt i de dertil indrettede områder. Rygning er ikke tilladt på visse overfarter. Brug af elektroniske cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. Dvs. at der gælder samme rygeregler for elektroniske cigaretter som for almindelige cigaretter.

På visse overfarter er ophold på vogndækket forbudt.

Rederiet kan udelukke personer fra transport – uanset om de har gyldig billet – hvis de udgør en sikkerhedsmæssig risiko, er til gene for andre passagerer, rederiets personale eller i øvrigt ikke følger anvisninger, som fremgår af opslag eller anden tilsvarende information om benyttelse af færgen.

Berusede eller påvirkede personer kan nægtes befordret, selvom de er i besiddelse af gyldig billet.

Rederiet kan udelukke køretøjer, som lækker olie, benzin eller andet.

Det er ikke tilladt at have oliefyr, dieselmotorer mm. kørende på vogndækket under sejladsen.

Såfremt der er katastrofe-, ambulance- eller politikørsel ved udsolgte afgange, bliver de sidst ankomne reserverede køretøjer sat i venteposition.

Rederiet kan i særlige tilfælde afvise passagerer til den enkelte færge, såfremt pladsforholdene betinger dette.

Beskadigelse af rederiets inventar og andres ejendele vil medføre erstatningsansvar.

Passagerområderne er videoovervågede. Enhver form for tyveri anmeldes til politiet.

Det er kun tilladt at nyde medbragt mad og drikkevarer i de dertil anviste områder.

Rejsende må ikke, uden rederiets tilladelse, tilbyde varer til salg, omdele tryksager, foranstalte indsamlinger eller lignende om bord eller i land på rederiets område.

Rederiet kan løbende ændre afgange, færgelejer med videre. Det forventes, at passagerer holder sig orienteret om ændringer i sejlplanen.

Rederiet er berettiget til at udføre ID-kontrol og afvise rejsende uden gyldigt billed-ID.

§2 Bagage

Den enkelte rejsende kan uden særskilt betaling medtage personlig bagage i kufferter, tasker eller lignende.

På rederiets færger må der medtages bagage, som den rejsende selv er i stand til at bære, dog maks. 50 kg. Ved mistet eller beskadiget bagage er rederiets ansvar begrænset i overensstemmelse med Søloven.

Under overførslen må der ikke medtages rejsegods, herunder håndbagage, og andet gods, som kan volde fare eller væsentlig ulempe for skib, liv eller andet gods, herunder ingen af de stoffer og varer for hvilke overførsel iht. IMDG-koden ikke er tilladt.

§3 Befordring af syge/handicappede
– herunder handicapassistance

For invalidebiler imødekommer rederiet de ønsker, der måtte være med hensyn til parkering tæt på elevator, i det omfang det er muligt.

På de overfarter hvor der tilbydes handicapassistance omfatter det fysisk ledsagelse til at komme til og fra borde udført af rederiets personale eller anden underleverandør.

På nogle af rederiets færger er det muligt at få invalidebiler kørt om bord, således at bevægelseshæmmede bilister kan stige om bord via landgangen.

Handicapassistance omfatter ikke løft af handicappet fra kørestol til sæde og ej heller assistance til personomsorg/personlig hygiejne under overfarten.

Rederiet kan forlange, at syge/handicappede har egen ledsager med under overfarten. En sådan ledsager overføres uden beregning.

Handicapassistance skal bestilles i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00 – 21.00, minimum 48 timer før afrejse. Hvis ikke denne frist overholdes, kan det ikke garanteres, at der kan ydes handicapassistance til at vedkommende kan komme om bord, komme i land og sejle med skibet, idet rederiet dog vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre dette.

Rederiet kan kun tilbyde handicapassistance til individuelle kunder, ikke til grupper.

§4 Husdyr

Hunde skal føres i kort snor. Øvrige dyr skal medbringes i bur eller transportkasse og må ikke være til gene for andre passagerer. Det er tilladt at lade hunde og andre dyr blive i bilen under overfarten, men det er kun på visse af rederiets færger, at der er tilladt adgang til vogndækket under overfarten (for dyretransporter se endvidere §5.2).

På rederiets færger er der specielle områder til passagerer, der medbringer hunde og øvrige dyr. Ved køb af kahyt kan hunde og øvrige dyr medtages i dertil indrettede kahytter, undtagen allergikahytter, såfremt man råder over hele kahytten, det vil sige har betalt for alle køjer.

Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

§5 Gods

§5.1 Almindelig godsbefordring

Alle lastbiler/varevogne med en totalvægt over 3.500 kg eller en længde på over 6 m bliver betegnet som lastbil.

Ombordkørsel, kørsel om bord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig agtpågivenhed fra førerens side.

Køretøjet skal være forsynet med surringsbeslag for fastgørelse til skibet. Godset på køretøjet skal være tilstrækkeligt surret og sikret for at modstå de påvirkninger, som måtte forekomme under søtransporten. Transportør/chauffør er ansvarlige for, at lasten er forsvarligt surret og sikret på eget køretøj.

Rederiet har ikke pligt til at undersøge trailere, containere eller andre transportindretninger med hensyn til godsets pakning, stuvning, surring mv. Såfremt rederiet på trods heraf finder, at godset ikke er pakket på forsvarlig måde, kan rederiet afvise at overføre godset.

Rederiet erstatter ikke skade på gods eller køretøj, når skaden skyldes mangelfuld surring, stuvning eller andre forhold som påhviler transportøren at sikre og som rederiet ikke har særlig pligt til at påse.

Overstyrmanden har det afgørende ord vedrørende lastesikring/surringer og om lasten evt. skal afvises.

Rederiet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på lastbiler og gods, der henstår på opmarch- og havnearealer i henhold til gældende retspraksis.

Ved befordring af gods, er rederiets ansvar primært begrænset i henhold til reglerne vedtaget af North Sea Operator’s Claims Conference (“NSOCC”) i North Sea Standard Conditions of Carriage, herunder også Green Card, sekundært i overensstemmelse med Søloven.

Alle services udført af rederiet eller af en af rederiet udpeget underleverandør som stevedorer er underlagt Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelse (“SAB 2015”).

Skade på gods eller fragt skal anmeldes straks ved modtagelse i ankomsthavnen, inden det forlader området. Såfremt dette ikke overholdes bortfalder reklamationsretten.

Specifikke regler mht. gods for rederiets overfarter findes i tillæggene i menuen til venstre.

§5.2 Henstillen af gods

Gods, der henstilles på opmarcharealerne til ét af rederiets færgelejer henstår på kundens egen regning og risiko. Rederiet anses tidligst at have modtaget godset på tidspunktet, hvor ombordkørsel eller lastning af godset påbegyndes af rederiets personale eller en af rederiet valgt underleverandørs personale.

Såfremt kunden ikke afhenter godset straks efter, at rederiet eller en af rederiet valgt underleverandør har bragt det i land, oplægges godset for kundens egen regning og risiko jf. Sølovens §274, stk. 3 nr. 2, idet godset henstilles på områder, der kun i begrænset omfang er overvåget og sikret. Kunden opfordres derfor selv til at sikre godset på bedst mulig måde.

§5.3 Befordring af levende dyr

Ved transport af levende dyr, skal chaufføren oplyse om dette senest ved ombordkørsel (se endvidere §9 vedr. erstatning for skade på person og bagage).

Ved henvendelse til informationsskranken om bord kan der under overfarten gives tilladelse til at tilse dyretransporter.

Rederiet påtager sig intet ansvar for overførsel af levende dyr.

§5.4 Farligt gods

Farligt gods transporteres iht. IMDG-kodens bestemmelser.

Afsender af gods har pligt til på forhånd skriftligt at oplyse rederiet om tilstedeværelsen af farligt gods senest 24 timer før transport skal finde sted. Såfremt sådan oplysning ikke er givet, anses afsenderen for at have garanteret rederiet, at det til transport overgivne gods ikke indeholder farligt gods.

Ved overførsel af motorkøretøjer, med farligt gods skal de nødvendige dokumenter være til stede inden overførsel. Mærkning og emballering skal foretages efter gældende regler. Rederiet forbeholder sig ret til at kontrollere, at lasten svarer til anmeldelsen og har ret til at afvise eller udskyde overførsel af farligt gods.

§5.5 Kontrolvejning

Rederiet er berettiget til at foretage kontrolvejning af trailere for verifikation af den ved reservationen opgivne vægt af traileren. Såfremt kontrolvejningen viser, at traileren overskrider den opgivne vægt udsteder rederiet en regning til kunden på DKK 1.000,- til dækning af omkostninger til kontrolvejning, ekstra håndtering og administration.

Overstyrmanden er berettiget til at afvise en trailer, der ved kontrolvejning har vist sig at overskride den ved reservationen opgivne vægt.

§5.6 Modregningsforbud

Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at modregne erstatningskrav eller andre fordringer på rederiet i billetprisen eller rederiets tilhørende tilgodehavender.

§6 Billetter

§6.1 Billetbestilling og -salg

Billet og kort giver kun adgang til bestemte rejseruter efter forudgående bestilling. Personligt udstedte billetter, kort eller bizz’er må ikke overdrages til anden person.

På de ruter, hvor søfartsmyndighederne kræver det, skal passageren oplyse fulde navn, alder og køn. Oplysninger skal gives ved reservation af billet.

Der kan ikke foretages rejseafbrydelser på billet eller klippekort, dog er her tilslutningsbilletter med DSB undtaget for rejseafbrydelser i hovedstadsområdet.

Det er passagerens eget ansvar at være checket ind iht. de gældende mødetider.

Pladsreservation bortfalder hvis mødetiden ikke overholdes.

Specifikke regler mht. de enkelte billettyper for rederiets overfarter, herunder seneste bestillingstidspunkt findes i tillæggene i menuen til venstre..

§6.2 Betaling af billetter

Det er muligt at betale kontant, med Dankort og med de mest udbredte kreditkort. Der kan være et betalingsgebyr forbundet med anvendelse af nogle kreditkort. Dette vil i så fald fremgå inden betalingen skal godkendes af passageren.

Af valuta modtager rederiet danske kroner, svenske kroner og euro. Fremmed valuta modtages kun i sedler. Byttepenge gives i danske kroner.

Passageren skal ved modtagelsen af billet eller kort sikre sig, at det udleverede svarer til det ønskede. Rederiet kan ikke påtage sig ansvar for fejl, hvis bestillingen er foretaget så sent før afrejse, at det ikke vil være praktisk muligt for rederiet at fremsende bekræftelse inden fremmødet ved afrejse.

Rederiet forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr ved bestilling samt ved skrankesalg af billetter.

Specifikke regler mht. de enkelte billettyper for rederiets overfarter, herunder seneste betalingstidspunkt findes i tillæggene i menuen til venstre..

§6.3 Refundering

Specifikke regler mht. refundering og evt. ekspeditionsgebyr ved afbestilling, samt rettidige afbestillingstidspunkter for de respektive billettyper findes i tillæggene i menuen øverst.

Ingen billet kan refunderes senere end 3 måneder efter afrejsedato.

For billetter udstedt af en af rederiets samarbejdspartnere kan der gælde særlige tilbagebetalingsregler. Rederiet refunderer kun billetter, hvor indbetalingen er sket til rederiet.

§6.4 Grupperejser

På overfarter hvor der tilbydes rabat til rejsende i grupper henvises til separate regler, der findes i tillæggene i menuen til venstre..

Ved befordring af busser er rederiets ansvar begrænset iht. Søloven.

§7 Kontrol af billetter

§7.1 Gyldig rejsehjemmel

Passageren skal ved rejsens begyndelse være i besiddelse af gyldig rejsehjemmel som opbevares under hele rejsen. Passageren skal på forlangende forevise denne.

Klippekort skal være stemplet, inden rejsen begyndes, for at være gyldigt til den aktuelle rejse. Passageren skal selv kontrollere, at afstemplingen på billet eller kort er korrekt.

Personligt udstedte billetter, kort eller bizz’er inddrages uden kompensation ved misbrug.

§7.2 Kontrolafgift

En passager, der ikke er i besiddelse af gyldig billet eller kort, skal udover betaling for gyldig rejsehjemmel betale den til enhver tid skiltede kontrolafgift, og skal på personalets forlangende opgive sit fulde navn, adresse samt fødselsdag og -år. Herudover skal pågældende passager legitimere sig med kørekort eller andet retsgyldigt dokument.

Betaler passageren ikke straks for den gyldige rejsehjemmel samt kontrolafgift, der opkræves, udleveres en opkrævning på det samlede beløb og pågældende passager skal kvittere for modtagelsen med navn, adresse, fødselsdato og underskrift samt den ovenfor beskrevne legitimation.

Undlader en passager at anmode om billetkøb, unddrager sig kontrol, forsøger at anvende ugyldig billet eller kort eller nægter at købe eller vise billet eller kort, skal der betales for den gyldige rejsehjemmel samt den til enhver tid skiltede kontrolafgift.

§7.3 Rykkerprocedurer for kontrolafgift

For kontrolafgift gælder følgende rykkerprocedurer og gebyrer:

  • Såfremt der indgås en afdragsordning, kan rederiet opkræve et gebyr pr. afdrag
  • Såfremt der må erindres om betaling, kan rederiet opkræve et ekspeditionsgebyr pr. brev
  • Betales beløbet ikke efter 1. rykker, overgives fordringen til inddrivelse ved inkasso. I forbindelse med at gælden sendes til inkasso, vil der blive beregnet et inkassogebyr og samtidig vil inkassofirmaet have omkostninger forbundet med inddrivelse af gælden. Inkassogebyr og -omkostninger tillægges gælden.

§8 Aflysninger/Forsinkelser

Rederiet påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af eventuel manglende plads på skibene, forstyrrelser i driften, herunder også indstilling af driften, som skyldes uregelmæssigheder, herunder Force Majeure, tekniske årsager, vand- og vejrforhold, og forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i fartplan og billetpriser. Der kan til enhver tid indsættes et andet skib end annonceret. Rederiet er aldrig ansvarlig for tab opstået som følge af mistede trafikforbindelser eller nødvendige ændringer i rejseplaner.

Såfremt forsinkelser eller aflysning er omfattet af rederiets Rejsegaranti, sker tilbagebetaling iht. rederiets Rejsegaranti. Vælger en passager at afbryde en rejse på grund af en større forsinkelse eller aflysning, eller fordi en tilslutningsforbindelse ikke opnås, kan passageren få tilbagebetalt billetten for den del af rejsen med rederiet, som ikke gennemføres på grund af forsinkelsen. Tilbagebetaling sker i dette tilfælde på alle typer billetter indenfor senest 7 dage og sker uden gebyr.

Rederiets erstatning ved forsinkelse eller aflysning kan aldrig overstige billettens pris.

§9 Erstatning for skade på person, køretøjer og bagage

Ved befordring af passagerer er rederiet fritaget for ansvar for tiden, før passageren går om bord, og efter at passageren er kommet i land.

Rederiet er ikke ansvarlig for tab eller skade på penge, værdipapirer og andre værdigenstande, såsom sølv, guld, ure, juveler, smykker og kunstgenstande.

Ombord- og ilandkørsel af køretøjer sker på egen risiko og uden ansvar for rederiet. Det er passagerens pligt at holde sit køretøj behørigt afbremset under transporten ved at sætte køretøjet i gear og trække håndbremsen.

Skader på køretøjer, der skyldes at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede er rederiet uvedkommende.
Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, og som beskadiges, mens dette er i bevægelse, erstattes ikke uanset ansvarsforhold i øvrigt.

Det er passagerens eget ansvar at surre motorcykel, knallert, scooter eller lignende i henhold til opslag og besætningens anvisninger og det påhviler altid passageren at sikre sig, at køretøjet er tilstrækkelig stabilt og sikret til at modstå almindelig forventelig søgang på overfarten.

I øvrigt gælder, at rederiets ansvar overfor vore passagerer er underlagt en selvrisiko på SDR 149,- pr. passager i tilfælde af mistet eller beskadiget bagage og SDR 330,- i tilfælde af skader på personkøretøjer. Den samlede selvrisiko skal fratrækkes tabet eller skaden.

§10 Hittegods

Henvendelse vedrørende effekter glemt om bord på færgen bedes rettet til politiet. Rederiet afleverer glemte effekter snarest muligt til politiet. Glemte effekter, der er let fordærvelige, kasseres umiddelbart.

§11 Reklamationer

Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller fragt skal straks rettes til en af færgens besætningsmedlemmer inden færgen forlades.

Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til rederiets personale om bord eller i en af rederiets terminaler, kan indsendes via rederiets henvendelsessystem på internettet.

Klagen skal være rederiet i hænde inden for 2 måneder efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer.

§12 Lovvalg

Disse befordringsbestemmelser og enhver tvist, der måtte udspringe af en aftale om transport i henhold til nærværende befordringsbestemmelser, er underlagt og skal bedømmes efter dansk ret.

§13 Ikrafttræden og bekendtgørelse

Befordringsbestemmelserne trådte i kraft den 1. maj 2005 med senere ændringer.

Handicapassistance skal bestilles i tidsrummet mandag til fredag kl. 08.00 – 21.00, minimum 48 timer før afrejse. Hvis ikke denne frist overholdes, kan det ikke garanteres, at der kan ydes handicapassistance til at vedkommende kan komme om bord, komme i land og sejle med skibet, idet rederiet dog vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre dette.

Hjemmesiden anvender cookies for at muliggøre billetbestilling, statistik og markedsføring. | Læs mere